1.            ÜLDSÄTTED

1.1          Käesolevad Itella Estonia OÜ (edaspidi: Itella) teenuste üldtingimused (edaspidi: Üldtingimused) sätestavad pakiautomaadi- ja kullerteenuste osutamise korra ning tingimused.

1.2          Üldtingimused kohalduvad kõikidele Itella ja Kliendi vahelistele lepingutele, mis puudutavad Itella poolt Saadetiste transporditeenuste korraldamist ning Saadetiste transporti kas pakiautomaadi- või kullerteenuste kasutamisel.

1.3          Teenuste osutamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest ja Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonist (CMR).

2.            MÕISTED

2.1          Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud lepingu Teenuste osutamiseks Itella poolt;

2.2          Teenused – Itella poolt Kliendile osutatav Saadetiste pakiautomaadi- või kullerteenus;

2.3          Pakk – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud ese;

2.4          Saadetis – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud saadetav(ad) Pakk/Pakid;

2.5          Saatja – isik, kes soovib saata Saadetise Saajale;

2.6          Saaja – isik, kellele Saadetis tuleb kohale toimetada ja kellel on õigus Saadetist vastu võtta;

2.7          Tellimus – Kliendi poolt Itellale esitatud korraldus Teenuse osutamiseks;

2.8          Kuller – Itella Saadetiste kullerteenust täitev isik;

2.9          Pakiautomaat – fikseeritud asukohaga seade, mis võimaldab Saadetisi Saatjatelt vastu võtta ning väljastada Saajale;

2.10       Sorteerimiskeskus – on Itella struktuuriüksus, kus toimub riigisiseste ja rahvusvaheliste Saadetiste sorteerimine ja jaotamine;

3.            NÕUDED SAADETISELE

3.1          Saadetised peavad vastama järgmistele tingimustele:

3.1.1      Minimaalsed mõõtmed: 1 cm x 15 cm x 15 cm (kõrgus x laius x sügavus);

3.1.2      Maksimaalsed mõõtmed: 60 cm x 36 cm x 60 cm;

3.1.3      Maksimaalne kaal: 35 kg;

3.2          Saadetise pakendi valib Saatja. Juhend Paki pakendamise kohta on leitav siit. Pakid peavad olema pakendatud selliselt, et:

3.2.1      Paki sisule ei oleks ligipääsu ilma pakendit rikkumata;

3.2.2      väline pakend kannatab diagonaalis kukkumist 100 cm kõrguselt;

3.2.3      Pakk ei määriks ega rikuks teisi pakke;

3.2.4      pakend vastaks sisule ja kaalule, kujule ning laadile ja transpordiviisile;

3.2.5      kergesti purunevad esemete pakkimisel on kasutatud sobilikke pakketarvikuid (nurgakaitsmed, pehmendused, täitematerjal vms);

3.2.6      pakendi markeering – pakikaart ja/või muud tähistavad sildid – ei tohi olla paigutatud üle pakendi nurkade ja/või äärte.

4.            KEELATUD SAADETISED

4.1          Itella teenustega on keelatud saata järgmiseid esemeid ja kaupu:

4.1.1      kiiresti riknevaid toiduaineid;

4.1.2      radioaktiivseid, lõhke-, söövitavaid, mürk-, tuleohtlikke, külmakartlikke aineid;

4.1.3      vedelikuga täidetud anumaid, mis ei ole lekkimiskindlalt suletud ja purunemiskindlalt pakendatud;

4.1.4      isikut tõendavaid dokumente, reisidokumente, eristaatust andvaid lube, ja muid dokumente;

4.1.5      raha, pangakaarte, käibel olevaid münte, väärtpabereid, obligatsioone, väärismetalle ja -kive;

4.1.6       elustaimi; -loomi; -linde; -kalu;

4.1.7      vastava pakenduseta teravaid esemeid;

4.1.8      narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;

4.1.9      laskemoona ja relvi.

4.2          Keelatud sisuga Saadetiste eest Itella ei vastuta.

4.3          Itellal on õigus keelatud sisuga Saadetiste edastamine peatada ning hävitada need Saadetised, mis on ohtlikud Itella töötajate või kolmandate isikute tervisele, varale või keskkonnale ning teistele Saadetistele.

4.4          Saatja kohustub hüvitama kõik kahjud ja kulud, mis tekivad seoses keelatud ainete Saadetisega.

5.            TEENUSTE OSUTAMINE

5.1          Smartposti pakiautomaadi teenus – on Kliendile kättesaadav 7 (seitsmel) päeval nädalas (E-P). Pakiautomaadid asuvad hoonete sisetingimustes, asukohad on leitavad siit. Saatja sisestab Saadetise pakiautomaati Eesti Vabariigis ning Saadetis toimetatakse Saajale Eestis pakiautomaati, Soomes kas pakiautomaati või postkontorisse. Saadetis on kättesaadav Saajale vastavalt Saadetise liikumise graafikule, mis on leitav SIIT. Saajat teavitatakse saabunud Saadetisest ja Saadetise asukohast SMS-i või/ja e-maili teel, kui Saaja e-mail on Tellimusse lisatud.  Sõnum sisaldab ukse avamiseks vajalikku uksekoodi. Saajale edastamise eest tasub Saatja vastavalt Saadetise suurusele. Saadetise suuruse määrab Saatja saadetava Paki kõrgus x laius x sügavus mõõdu järgi. Kokku eristatakse 5 (viis) erinevat suurust  (XS, S, M, L, XL). Saadetise hoiuaeg pakiautomaadis on 7 (seitse) kalendripäeva. Saadetise hoiuaega on võimalik tasuta pikendada 7 (seitsme) kalendripäeva võrra, kui Saaja sellest teavitab Itella klienditeenindust kas telefoni või e-maili teel, kontaktid on leitavad veebilehel. Hoiutähtaja möödudes toimetatakse Saadetis Itella Sorteerimiskeskusesse ja võetakse ühendust Saadetise Saaja/Saatjaga ning lepitakse kokku Saadetise täiendava saatmise või tagastuse suhtes. Saadetise kättesaamise tingimuste muudatuste eest on Itellal õigus nõuda Kliendilt täiendavat tasu.

5.2          Saadetise saatmine mujale Euroopasse – Saadetise saatmiseks Euroopasse tuleb vormistada Tellimus e-teeninduses, mis on leitav veebilehel http://eteenindus.smartpost.ee/send.  Tellimuses tuleb valida Saaja riik, täita Saaja-Saatja andmed ja märkida, vastavalt Saadetise mõõtmetele, sobiv kapi suurus ning makseviis. Peale Tellimuse kinnitamist ilmub ekraanile unikaalne uksekood, mis on vajalik Saadetise pakiautomaati sisestamiseks. Saadud uksekood kehtib 30 (kolmekümne) päeva jooksul kõigis Smartposti pakiautomaatides üle Eesti. Pakiautomaadi juures Saadetist sisestades tasub Saatja Saadetise saatmise eest vastavalt Saadetise suurusele ja sõltuvalt riigi tsoonist, kuhu Saadetist soovitakse saata. Saadetise suuruse määrab Saatja saadetava Paki kõrgus x laius x sügavus mõõdu järgi. Kokku eristatakse 4 (neli) erinevat suurust (S, M, L, XL). Saadetise toimetab Tellimuses märgitud aadressile kohale Kuller. Kui Kulleril ei õnnestu Saajat esimesel korral märgitud aadressilt kätte saada, korratakse kohalevedu järgmisel päeval. Seejärel saadetakse Saajale kiri, et ta Saadetise kättesaamiseks ise ühendust võtaks. Saadetist hoiustatakse 10 päeva, misjärel see tagastatakse Saatjale. Tarnetähtajad on leitavad veebilehel. Tegemist on eeldatavate tarnetähtaegadega.

6.            TEENUSTE EEST TASUMINE

6.1          Klient kohustub tasuma Itellale Teenuste osutamise eest tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis on leitav veebilehel  https://www.itella.ee/. 

7.            VASTUTUS

7.1          Itella vastutab Saadetise kaotsimineku, vähenemise ja kahjustumise eest Saadetise veoks vastuvõtmise hetkest kuni üleandmise hetkeni, samuti Saadetise kohaletoimetamisega viivitamise eest.

7.2          Itella ei vastuta juhul, kui Saadetise kaotsimineku, vähenemise või kahjustumise on põhjustanud:

7.2.1      Kliendi eksimus või lepingutingimuste rikkumine;

7.2.2      Saadetises oleva kauba omadustest tulenev kahjustumine, nt purunemine, lekkimine, riknemine, roostetamine, käärimine vms;

7.2.3      pakendi puudumine või puudulik pakend;

7.2.4      vale või mittetäielik aadress või Saadetise markeering;

7.2.5      kohustuse rikkumine või kahju põhjustamine vääramatu jõu tõttu.

7.3          Saadetise kauba kadumise või vähenemise eest makstavat hüvitist arvutatakse kaubaarves märgitud soetusmaksumuse alusel.

7.3.1      kui kaup on kahjustatud, hõlmab kahjuhüvitis eelkõige kauba parandamise mõistlikud kulud ning võimaliku väärtuse vähenemise;

7.3.2      Klient peab tõendama, et kahjustatud kaubal ei ole jääkväärtust;

7.3.3      lisaks kuuluvad hüvitamisele vastavalt CMR konventsioonile kaotsiläinud Saadetise veoraha, tollimaksud ja muud veoga seonduvad kulud.

7.4          Kliendil on õigus nõuda hüvitist Saadetise kaotsimineku eest, kui kaupa ei ole üle antud:

7.4.1      30-ne (kolmekümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud veotähtaja saabumist;

7.4.2      60-ne (kuuekümne) päeva möödudes, kui veotähtaega ei ole kokku lepitud.

7.5          Itella vastutab Saadetise kahjustumise või kaotsimineku eest vastavalt CMR konventsioonile ja Võlaõigusseadusele kuni 8,33 SDR kahjustunud või kadunud Saadetise brutokaalu kilogrammi eest. SDR on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik ja selle suurus sõltub avaldatud kursist .

7.6          Juhul, kui on tõendatud, et kauba kohaletoimetamise viivitus on tekitanud kahju Kliendile, siis on Itella kohustatud hüvitama kahju summas, mis ei ületa Saadetise saatekulu summat.

7.7          Kaudseid kahjusid või saamata jäänud tulu Itella ei hüvita.

7.8          Valesti valitud kapi suuruse eest Itella ei vastuta ning saatekulu ei kuulu tagastamisele.

7.9          Klient on kohustatud hüvitama Itellale tekkinud kahju, mille põhjuseks on:

7.9.1      Saadetis on puudulikult pakitud, markeeritud või deklareeritud;

7.9.2      Itella on kohustatud tasuma tolli- või muid ametlikke makseid või andma tagatisi.

7.10       Saatja kohustub hüvitama kõik kahjud ja kulud, mis tekivad seoses pakendamisnõuetele mittevastavate Saadetisega.

8.            ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1          Itella järgib isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitseseadusi, rahvusvahelisi andmekaitset käsitlevaid õigusakte ning pädevate andmekaitseasutuste poolt väljastatud sätteid, korraldusi, juhiseid ja soovitusi. Üldtingimuste lahutamatuks osaks on Isikuandmete töötlemise põhimõtted, mis on leitavad siit.

8.2          Itella töötleb järgnevaid isikuandmeid:

8.2.1          Kliendi, Saatja ja Saaja kontaktandmed (nimi, aadress, asukoht, telefoninumber, e-posti aadress);

8.2.2          Kliendi makseandmed;

8.2.3          Lisateenuste „Saaja tuvastamine ID-kaardiga või vanuse kontroll“ puhul Saaja isikut tõendava dokumendi andmed ja isikukood;

8.2.4          Kampaaniates osalemisel osaleja kontaktandmed ja muu esitatud teave.

8.3          Isikuandmeid töödeldakse põhimõtetes toodud viisil ja vajalikus ulatuses teenuste osutamiseks, s.o. Saadetiste vastuvõtmiseks, sorteerimiseks, transportimiseks, tollimiseks ja kättetoimetamiseks. Muudel juhtudel, s.o. turunduskampaaniate ja loosimiste läbiviimiseks, töötleb Itella isikuandmeid Kliendi nõusolekul.

8.4          Teenuse osutamise raames on lubatud isikuandmete edastamine ilma täiendava Kliendi poolse vastava lisaloata:

8.4.1          Itella alltöövõtjatele, keda kasutatakse Teenuse osutamisel;

8.4.2          Isikutele ja asutustele, kellele on edastamine vajalik valitud Teenuse osutamiseks või on nõutud seaduse alusel või avalike huvide kaitseks.

8.5          Itella säilitab isikuandmeid nii kaua kui on vajalik eesmärgi saavutamiseks või seadustes ettenähtud tähtajani.

8.6          Itella rakendab asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi kaitsemeetmeid, et oleks tagatud isikuandmete töötlemisel vajalik turvalisuse tase.

8.7          Kliendil on seoses tema isikuandmete töötlemisega õigus:

8.7.1          Saada Itellalt teavet oma isikuandmete ja nende kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;

8.7.2          Nõuda Itellalt seaduses sätestatud juhtudel oma isikuandmete kasutamise lõpetamist ning parandamist, sulgemist ja kustutamist;

8.7.3          Nõustuda või keelata oma isikuandmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil, teavitades sellest Itellat;

8.7.4          Pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

9.            PRETENSIOONIDE JA NÕUETE ESITAMINE

9.1          Kõik Saadetise kahjustumist, vähenemist, kaotsiminekut või kohaletoimetamise hilinemist puudutavad pretensioonid ja kahjunõuded peab Klient esitama Itellale kirjalikus vormis koos nõuet tõendavate dokumentidega.

9.2          Kui Saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on Saadetise üleandmisel või kättesaamisel välisel vaatlusel arusaadav, tuleb Itellat sellest koheselt teavitada.

9.3          Juhul, kui Saadetise tavapärasel vastuvõtmisel Saaja poolt polnud kahjustumist võimalik tuvastada, siis on Kliendil võimalik esitada Itellale pretensioon või kahjunõue hiljemalt 7-e (seitsme) kalendripäeva jooksul, Saadetise Saajale üleandmise või väljastamise päevast arvestades.

9.4          Itellal on õigus ekspertiisi eesmärgil nõuda kahjustunud Saadetise esitamist.

9.5          Itella ja Kliendi vahelised vaidlused püütakse esmajärjekorras lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.